Hukuk

BİRİNCİ KISIM

ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Birliğin Adı
Madde 1– Birliğin adı; “Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği”dir. Kısa adı ise (UAESEB)’dir.
Birliğin Merkezi ve Adresi
Madde 2– Birliğin merkezi Türkiye (Ankara)’dir.
Birliğin adresi “Bayındır 2 Sok. No:46 Kızılay/ANKARA” dır.
Birliğin Kuruluşu
Madde 3– Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, adları ekte kurucu olarak belirtilen gerçek kişiler tarafından kurulmuştur.
Birliğin Amacı
Madde 4– Birliğin amaçları şunlardır.

 1. Birlik üyeleri arasında ekonomik ve teknik alanlarda karşılıklı işbirliğini geliştirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını ve dayanışmayı sağlamak.
 2. İnsan haklarının, demokrasinin ve eşitliğin geliştirilmesi için ortak hareket etmek.
 3. Çalışma ve istihdam şartları ile mesleki ve sosyal statülerin iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak.
 4. Tüm insanların, ayırım yapılmaksızın eşit eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamak.
 5. Eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması için çalışmak.
 6. Sendikal örgütlenmenin gelişmesi için çalışmalar yapmak.

Tanımlar Madde 5– Bu tüzükte geçen;

 1. Birlik: Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB)’ni,
 2. Merkez: Birlik genel merkezini,
 3. Kuruluş: Birliğe üye olan tüzel kişileri,
 4. Kurucu: Birliği kuran gerçek kişileri,
 5. Üye: Birliğe kayıtlı kuruluşları,
 6. Delege: Genel kurullarda kuruluşları temsil eden kişiyi,
 7. Temsilci: Çeşitli toplantılarda kuruluşları temsil eden gerçek kişiyi, ifade eder.

Genel İlkeler
Madde 6– Birliğin amaçlarına uyan ve sivil toplum kuruluşu ilkesine inanan kuruluşlar bu Birliğe üye olabilir.
Kuruluşlar, bu tüzükteki haklar ve sorumluluklar açısından eşittirler.
Kuruluşlar birbirlerinin iç işlerine saygı göstermek ve faaliyetlerinde birbirlerine destek olmak zorundadırlar.
Birliğin Faaliyet Alanı
Madde 7– Birlik, üyelerinin bulunduğu ülkelerin genelinde faaliyet gösterir.
Birliğin Yetki ve Faaliyetleri
Madde 8– Birlik;

 1. Amaç maddesinde belirtilen konuları yerine getirmek için her türlü faaliyeti yapar.
 2. Araştırma ve geliştirme birimleri kurarak kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar çıkarır.
 3. Ekonomik ve sosyal kuruluşlar kurar ve işletir.
 4. Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal edinir.
 5. Uluslararası toplantılara delege, temsilci veya gözlemci gönderir veya uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet eder.
 6. Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanır.

Üyelik
Madde 9– Birliğe; ülkelerinde kamu çalışanlarının ortak sorunları, insan hakları, demokrasi, eğitim, öğretim, bilim ve kültür hizmetleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlar üye olabilirler.
Birliğe üye olmak isteyen kuruluşlar yazılı başvuruda bulunurlar. Yönetim kurulu şartları uygun olanların başvurularını kabul eder.
Üyelikten Ayrılma
Madde 10– Birlik üyeliğinden ayrılmak isteyen kuruluşlar, yönetim kuruluna yapacakları yazılı bildirim ile üyelikten ayrılmış olurlar.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 11– Birlik üyeliğinden çıkarılma kararı, disiplin kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile verilir. Çıkarılma kararı üyeye yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı üye genel kurulda itiraz edebilir, genel kurul kararı sonrasında karar kesinleşir.
Üyeler, aşağıda belirtilen hallerde üyelikten çıkarılır.

 1. Tebliğ edilmesine rağmen iki yıllık aidatı ödememek.
 2. Birlik tüzüğü ile bu tüzük uyarınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uymamak.
 3. Birlik zorunlu organlarının yazılı kararlarına ve talimatlarına uymamak veya birlik menfaatlerine aykırı hareket etmek.
 4. Birliğin amaç ve ilkelerine ulaşmasına veya gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak.

Uluslararası Üst Kuruluşlara Üye Olma ve Üyelikten Ayrılma
Madde 12– Birlik, genel kurul kararı ile yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten ayrılabilir.

Birlik Organları Madde 13

 1. Birliğin zorunlu organları şunlardır:
  1. Genel Kurul,
  2. Yönetim Kurulu,
  3. Denetleme Kurulu,
  4. Disiplin Kurulu,
 2. İstişare organları şunlardır:
  1. Başkanlar Kurulu
  2. Temsilciler Kurulu
  3. Merkez yönetim kurulu kararıyla oluşturulacak diğer kurullar. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Birlik Genel Kurulunun Oluşması
Madde 14– Genel kurul, birliğin en üst karar ve yetkili organıdır. Birlik genel kurulu; kurucular kurulu, yönetim ve denetleme kurulu asıl üyeleri ile üye kuruluşların başkan ve üç temsilcisinden meydana gelen delegelerden oluşur. Birlik merkezinde faaliyet gösteren kuruluş, bu sayılara ilaveten dört temsilci daha seçebilir.
Genel kurulda, yıllık aidatlarını ödeyen her kuruluşun yönetim kurulu başkanı ile iki temsilcisi oy kullanır. Bu kişilerin başkanlık veya temsilcilik görevleri sona ermesi halinde, kuruluş adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Genel kurul hazırlıkları birliğin genel sekreteri tarafından yapılır.
Birlik Genel Kurulunun Toplanması
Madde 15– Birlik olağan genel kurulu üç yılda bir Haziran ayında Türkiye’de toplanır. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurula çağrı yönetim kurulunca yapılır. Genel kurula katılacak üyeler; bir ay önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantıda, yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme kuruluşların isteği ile genel kurulda madde eklenebilir.
Genel kurula daha iyi hazırlanmak amacıyla yönetim kurulu tarafından komisyonlar kurulabilir. Komisyonlar genel kurul başlamadan çalışmaya başlar ve hazırladıkları raporları genel kurulun onayına sunar. Raporlar genel kurulun onayından sonra yürürlüğe girer.
Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır. Ancak, tüzük değişikliklerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranır.
Birlik Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 16– Birlik genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Organları seçmek.
 2. Tüzük değişikliği yapmak.
 3. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu raporlarını görüşmek.
 4. Çalışma programı ile bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 5. Taşınır ve taşınmaz mal satın alınması veya mevcutların satılması için yönetim kuruluna yetki vermek.
 6. Birliğin feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek
 7. Uluslararası üst kuruluşlara üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya karar vermek,
 8. Üye olunan üst kuruluş toplantılarına temsilci seçmek,
 9. Mevzuatta veya tüzükte genel kurula verilen diğer işleri yerine getirmek.

Birlik Yönetim Kurulunun Oluşması
Madde 17– Birliğin yönetim kurulu; başkan, genel sekreter, mali sekreter ve dört üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Ayrıca yedi yedek üye seçilir.
Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri salt çoğunlukla seçilir.
Seçim sonucu oluşan yönetim kurulu asıl üyeleri, kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda, yönetim kurulu asıl üyeliğine birinci sıradaki yedek üyeden başlayarak davet edilir.
Yönetim kurulu üye sayısı, yedeklerin getirilmesine rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Birlik Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 18– Birliğin yönetim kurulu, genel kuruldan sonra gelen en yetkili temsil ve yürütme organıdır. Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Çalışma şartları ile iş güvenliğinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 2. Tüzüğü uygulamak, gerektiğinde yorum getirmek, değişiklik tekliflerini genel kurula götürmek.
 3. Birliğin işleyişi ile ilgili yönetmelikler çıkarmak veya kaldırmak, ç) Eğitim sistemi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
 4. Birliğe üyelik için başvuranların bu başvurularını kabul veya red etmek.
 5. Birliğin faaliyet raporunu, malî raporu ve tahmini bütçesini hazırlamak ve genel kurul üyelerine göndermek.
 6. Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde, taşınır veya taşınmaz mal satın almak, devretmek, ipotek etmek, kiraya vermek veya lüzumu halinde satmak.
 7. Demirbaş satın almak, mevcut demirbaşları satmak veya demirbaştan düşürmek.
 8. Üye olunan üst kuruluşlara temsilci görevlendirmek, yurt dışı gezilere katılacakları tespit etmek.
 9. Personel çalıştırmak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini tespit etmek.
 10. Kuruluşlara üye kişilerin bilgi ve deneyimlerini artıracak kurs, seminer ve benzeri eğitim ve sosyal etkinlikler tertiplemek, dinlenme ve sosyal tesislerle kütüphane, basın ve yaym işleri için gerekli tesisleri kurmak.
 11. Tüzükle veya genel kurulca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
Madde 19– Birlik yönetim kurulu; ayda bir defa başkanın veya başkanın yokluğunda genel sekreterin başkanlığında toplanır.
Yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konularla uygun gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar. Yönetim kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Birlik Denetleme Kurulunun Oluşması
Madde 20– Birlik denetleme kurulu; genel kurula katılan delegeler arasından seçilen üç kişiden oluşur. Denetleme kurulu için ayrıca üç yedek üye seçilir.
Denetleme kurulu, yapacakları ilk toplantıda asıl üyeler arasından bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlar.
Denetleme kurulu asıl üyelerinin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde, yerleri birinci yedek üyeden başlamak suretiyle doldurulur.
Denetleme Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 21– Denetleme kurulu, en az altı ayda bir toplanıp çalışmaları denetler. Kurul daha kısa sürelerde de denetleme yapma yetkisine sahiptir. Denetlemenin yapılabilmesi için, en az iki kurul üyesinin hazır bulunması şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır.
Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Tüzüğe uygun olarak idarî ve malî denetimi yapmak ve ara raporunu genel başkanlığa vermek.
 2. Dönem sonu raporunu genel kurula sunmak.
 3. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin, genel kurul kararlarına ve tüzüğe uygunluğunu denetlemek.
 4. Genel kurul kararlan ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden kuruluşlar hakkında rapor hazırlamak.

Birlik Disiplin Kurulunun Oluşması
Madde 22– Birlik Disiplin Kurulu; Birlik Genel Kuruluna katılan delegeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen üç üyeden oluşur. Birlik Disiplin Kurulu için ayrıca üç yedek üye seçilir.
Birlik Disiplin Kurulu, yapılacak ilk toplantıda asıl üyeler arasından bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlar.
Birlik Disiplin Kurulu asıl üyelerinin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde, yerleri birinci yedek üyeden başlamak suretiyle doldurulur.
Birlik Disiplin Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 23– Birlik Disiplin Kurulu; Birlik Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç onbeş gün içerisinde toplanır ve verilen görevi otuz gün içinde sonuçlandırır. Birlik Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplantılara kabul edilebilir yazılı mazeret belirtmeden katılmayan üyenin, kurul üyeliği düşer, yerine sırasıyla yedek üye çağrılır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik olması halinde kararı başkanın oyu belirler.
Birlik disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Birliğin tüzel kişiliğine saygı göstermeyen veya tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere aykırı hareket ettiği ileri sürülen temsilciler ve üyeler hakkında;
  1. Soruşturma yapmak,
  2. İlgililerin yazılı savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama veya geçici olarak işten el çektirme ya da üyelikten geçici çıkarılma cezalarından birinin verilmesi için yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
 2. Üyelikten çıkarılma sebeplerinden birinin oluşması halinde, temsilciler ve üyeler hakkında,
  1. Soruşturma yapmak,
  2. İlgililerin yazılı savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarılma için yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
  3. Üyelikten çıkarılması istenenler hakkında hazırladığı rapora, varsa belgeleri eklemek.
 3. Kararlara ilişkin itirazları incelemek, karara bağlamak ve gereğinin yapılması için yönetim kuruluna iletmek
 4. Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına kabul edilebilir yazılı mazeret belirtmeden üç defa üst üste katılmayan üyeler hakkında, Birlik Yönetim Kurulunun isteği üzerine soruşturma yapmak ve raporunu sunmak.

Başkanlar Kurulu
Madde 24– Başkanlar kurulu; kuruluşların başkanlarından oluşan istişare organıdır. Kurul, yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda bir olağan, lüzumu halinde ise daha kısa sürede olağanüstü olarak toplanır. Toplantı yer ve zamanına yönetim kurulu karar verir.
Kurula, başkan veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Başkanlar kurulu toplantısında;

 1. Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetler hakkında görüş ve öneriler sunulur.
 2. Kuruluşlar, kendi çalışmaları hakkında bilgi verir ve değerlendirilir.
 3. Çalışma hayatı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi alış verişinde bulunulur,
 4. Birliğin genel politikası görüşülür.
 5. Tereddüt edilen tüzük maddeleri hakkında açıklamalar yapılır ve yorumlanır. Başkanlar kurulunda ortaya konulacak görüşler yönetim kurulunca değerlendirilir.

Temsilciler Kurulu
Madde 25– Temsilciler kurulu; üye kuruluşları toplantılarda temsil etmeye yetkili kılınan temsilcilerden oluşan istişare organıdır.

İKİNCİ KISIM

Gelirler Madde 26– Birliğin gelirleri;

 1. Üyelerden alınan yıllık ödentilerden,
 2. Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirlerden,
 3. Bağış ve yardımlardan,
 4. Mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirlerden oluşur.

Bütün gelirler birliğin merkezinde toplanır. Paralar, yönetim kurulunca belirlenen bankalara yatırılır.
Kasa Mevcudu
Madde 27– Birliğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
Üyelik Ödentisi
Madde 28– Üyelerin ödeyecekleri yıllık ödenti miktarı genel kurul tarafından belirlenir.
Bütçe
Madde 29– Bütçe, yönetim kurulunca hazırlanarak genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır. Bütçe, üç yıllık dönem için ve her yıl ayrı olmak üzere ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.
Bütçede;

 • Gelirler ve kaynakları,
 • Giderler ve sarf yerleri,
 • Her kademedeki yöneticilere ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelik ve diğer ödenekler,
 • Çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar,
 • Para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (demirbaş ve taşınmaz olarak),

ayrı ayrı belirtilir.
Giderler
Madde 30– Birliğin yapacağı çalışmaların ve bütçesinde gösterdiği harcamaların giderleri yönetim kurulu kararı ile karşılanır.
Yardımlaşma
Madde 31– Birlik, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere; konfederasyonlardan, federasyonlardan, derneklerden, işçi, işveren ve memur sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile maddi yardımda bulunabilir.
Ayrıca, birinci paragraftaki kuruluşlarla ve kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.
Borçlanma
Madde 32– Birlik, tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, birliğin ne amaçla ve ne kadar borçlanabileceği, geri ödemesinin nasıl olacağı gibi konularda genel kurul tarafından yönetim kuruluna yetki verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Birliğin İç Denetimi
Madde 33– Birliğin;
 1. Tüzükte belirtilen amaçlara uygun faaliyet gösterip göstermediği,
 2. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığı, hususları genel kurulun, yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun denetimine açıktır. Ayrıca, birliğin idari ve mali faaliyetleri bağımsız denetim kuruluşlarınca da denetlenebilir.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Tüzük Değişikliği
Madde 34– Tüzük, Birlik Genel Kurulu’nca değiştirilir. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul gündemine konulmak ve değişiklik önerileri genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı olarak üyelere bildirilmek şartıyla tüzük değiştirilebilir.
Birlik yönetim kurulu veya delegelerin 1/5’i tarafından hazırlanan değişiklik teklifi, gerekçesi ile birlikte genel kurula sunulur. Teklife ilaveler ve çıkartmalar yapılabilir. Ancak, tüzük değişikliği için genel kurulda toplantı yeter sayısı aranır ve genel kurula katılan delegelerinin 2/3’ünün oyu gereklidir.
Tutulacak Defter ve Kayıtlar Madde 35– Yönetim kurulu; 31 Mart 2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dernekler Yönetmeliği”nin 32 nci maddesinde istenilen defterleri tutar.
Tasfiye Hali
Madde 36– Genel kurul, tasfiye halinde delege tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tasfiye kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluk kararı ile alınır. Birliğin mal varlığı, genel kurulca kararlaştırılan aynı maksatlı başka bir kuruluşa devredilebilir.
Birlik Kurucuları
Madde 37– Birliği oluşturan gerçek kişi ve kuruluşlar aşağıya çıkarılmıştır.
Yürütme
Madde 38– Bu tüzük hükümlerini yönetim kurulu yürütür.
Geçici Madde 1– Birlik kurucular kurulu üyeleri, ilk olağan genel kurula tabiî delege olarak katılırlar. Ancak, birlik yönetim veya denetleme kuruluna seçilemeyenlerin delegelik sıfatları sona erer.

 ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ (UAESEB) KURUCULAR KURULU


Adı SoyadıDoğum Yeri ve Tarihi
İsmail KONCUKCeyhan-Adana/Türkiye – 1959
Musa AKKAŞGözmen/Merkez/Sivas/Türkiye – 1957
Seyit Ali KAPLANKütahya/Türkiye – 1957
Talip GEYLANOsmancık/Çorum/Türkiye – 1972
Cengiz KOCAKAPLANEskipazar/Karabük/Türkiye – 1967
M. Yaşar ŞAHİNDOĞANKeskin/Kırıkkale/Türkiye – 1964
Çelebi ILIKLimasol / K.K.T.C – 1970