Ödül Yönetmeliği

ÖDÜL VE TEŞVİK YÖNETMELİĞİ

Genel:
Seçkin bilim adamlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek; yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından belirlenen yıllarda veya Türk Milleti’nin diline, kültürüne, tarihine, eğitimine ve birliğine hizmet etmiş Türk büyüklerinin anma yıllarında aşağıda sıralanan ödüller ile yılın önemine binaen farklı ödüller olmak üzere UAESEB Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenler, alanında yetkin bilim komisyonlarının incelemesi üzerine kişi ve kurumlara verilir.

1-) Onur Ödülü

2-) Bilim Ödülü

3-) Hizmet Ödülü

4-) Araştırma Teşvik Ödülü

5-) Teknoloji Teşvik Ödülü

6-) Hikmet Ödülü

7-) Araştırmacı Ödülü

8- ) Genç Araştırmacı Ödülü

9-) Eğitim Ödülü

10-) Başarı Ödülü

11-) UAESEB Yönetim

Kurulu tarafından uygun görülecek farklı ad ve türlerde diğer ödüller

Tanımlar:

Onur Ödülü:

Hem Bilim Ödülü hem de Hizmet Ödülü için gerekli olan koşullardan önemli bir bölümünü gerçekleştiren ve yaşayan kişilere verilen en üstün ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan kişilere verilir.

Bilim Ödülü:

Bilimsel çalışmalarıyla ve araştırmalarıyla bilime uluslararası düzeyde önemli bir katkıda bulunmuş olan ya da bilimsel bulgularıyla ülkenin gelişmesine önemli bir yarar sağlamış olan kişilere ve kurumlara verilen ödüldür.

Hizmet Ödülü:

Aşağıda belirtilen niteliklerden ve katkılardan en az birini sağlamış olanlara verilen ödüldür.

1-) Bilimsel çalışmaları ile UAESEB’e üye devletlerin eğitimine ve irfanına katkıda bulunan, tercihen “Profesör” unvanını alan bilim adamlarına verilir.

2-) Bilim alanlarından birinde, UAESEB’e üye devletlerin toplumsal, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına yönelik önemli katkılarda bulunmuş olanlara verilir.

3-) Araştırma yöntemi ve diğer çalışmalar ile UAESEB’e üye devletlerde araştırıcı bir gençliğin yetiştirilmesine ve devletlerinin araştırma potansiyelinin arttırılmasına önemli katkılarda bulunmuş olanlara verilir.

4-) Araştırma sonuçlarının endüstriye aktarılması ve araştırmaya dayalı endüstriye kalkınmanın gerçekleştirilmesi ya da yaygınlaştırılmasına emeği geçmiş olanlara verilir.

5-) Türk Dünyası’nın gereksinimi olan sektörlerin kurulması, geliştirilmesi ya da var olan sektörlerin verimli duruma getirilmesi çabalarıyla devletlerinin kalkınmasına katkıda bulunmuş olanlara verilir.

6-) Yükseköğretim kurumlarının çağdaş ve atılımcı bir yaklaşımla kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük ederek önemli katkılarda bulunmuş olanlara verilir.

UAESEB Yönetim Kurulu bu ödülü, “Türk kültürüne, Türk Dünyası’na, Türk eğitimine, Türk basınına, Türk bilimine Türk sağlığına, Türk mimarisine, Türk sanatına” gibi eklemeler yaparak çeşitlendirmek suretiyle bilim adamlarına verebilir.

Araştırma Teşvik Ödülü:

Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan “Doktor” unvanına sahip araştırmacılara verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma çalışması için verilebileceği gibi bir araştırmacının ya da bir araştırmacı grubunun tüm çalışmaları göz önüne alınarak da verilebilir. Ödül sadece “Teşvik Ödülü” olarak da takdir edilebilir. Üniversitelerin verdiği “Yayın Teşvik Ödülleri” ile bir benzerliği ve aynılığı bulunmamaktadır.

Teknoloji Teşvik Ödülü:

Teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla belli bir endüstri dalının gelişmesine katkıda bulunan araştırmacılara/geliştirmecilere verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma/geliştirme çalışması için verilebileceği gibi bir araştırmacının/geliştirmecinin ya da bir araştırma/geliştirme grubunun tüm çalışmaları göz önüne alınarak da verilebilir. 

Hikmet Ödülü:

Felsefe, din eğitimi ve düşünce eğitimi alanlarında çalışmaları olan “Profesör” unvanlı bilim adamlarına verilen ödüldür.

Araştırmacı Ödülü:

Üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden Doktor unvanına haiz olmayan öğretim görevlisi, okutman ve uzman gibi görevlerde bulunan akademisyenler ile araştırmaları neticesinde kendini ispat etmiş bilime meraklı kişilere bilimsel çalışmalarını arttırmaya yönelik olarak verilen ödüldür.

Genç Araştırmacı Ödülü:

Üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden araştırma görevlileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden araştırmaları neticesinde kendini ispat etmiş bilime meraklı kişilere bilimsel çalışmalarını artırmaya yönelik olarak verilen ödüllerdir.

Eğitim Ödülü:

UAESEB’e üye sendikaların üyesi olan, bilimsel çalışmaları ve yenilikleri takip ederek ülkelerinin ve Türk Dünyası’nın eğitimde kalkınması için çalışan eğitimcilere ve eğitim yöneticilerine verilen ödüldür.

Başarı Ödülü:

Bilimsel çalışmalarıyla ve araştırmalarıyla bilime uluslararası düzeyde önemli bir katkıda bulunmuş olan ya da bilimsel bulgularıyla bulunduğu ülkenin gelişmesine önemli bir yarar sağlamış olan “Doçent” ve bu unvana denk kabul edilen unvanlara sahip bilim adamlarına verilen ödüldür. UAESEB bu ödülün adını, “Türk Eğitiminde Başarı, Türk Teknolojisinde Başarı”, vb. şekilde değiştirerek bilim adamlarının çalışma alanlarına göre çeşitlendirme hakkını saklı tutar.

UAESEB Yönetim Kurulu bu ödüllerin adlarında değişiklik veya eklemeler yaparak çeşitlendirmek suretiyle bilim adamlarına verebilir.

 

UAESEB Yönetim Kurulu Tarafından Uygun Görülecek Diğer Ödüller:

UAESEB Yönetim Kurulu, içinde bulunduğu dönemin veya devletlerin şartlarına göre bilimsel ilkelere riayet etmek kaydı ile anma yılları ve ölüm yıldönümleri gibi hatırlanması ve kayda geçmesi uygun olan dönemlere has ödüller takdir edebilir.

Aynı ödüle üç defadan fazla aday gösterilemez, başvuruda bulunulamaz.

Uygulama İlkeleri:
Her yıl verilecek ödül türleri ve sayıları, UAESEB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve UAESEB’e üye sendikalar aracılığıyla sendikaların üyelerine ve sendikaların faaliyette bulundukları kurumlara duyurulur.

Yukarıda belirtilen ödüller için aşağıda sıralanan kişiler ve kuruluşlar aday önerebilirler, başvurabilir.

  1. UAESEB’e üye sendikalar ile bu sendikaların üyeleri,
  2. Ödüllere aday olmak isteyen kişilerin kendileri.
  3. Çevrim içi başvuruya imkan veren bir platform üzerinden talep edilen bilgilerin toplanmasını içeren platform vasıtayısla.

Ödül önerileri ile kişisel başvurular her yıl UAESEB Genel Merkezi ve UAESEB’e üye sendikaların teşkilatlarına ve genel merkezlerinin adreslerine ulaştırılır. 

Öneri dosyaları ya da başvuru formları aşağıda sıralanan belgelerin tamamını veya bir kısmını içermelidir.

1-) Hangi ödüle, neden aday gösterildiğini ya da aday olduğunu belirten yazı,

2-) Çalışma alanı ve başlıca eseri,

3-) Önemli çalışmalarla ilgili belgelerin birer örneği,

4-) Araştırma ve Teknoloji Teşvik Ödülleri için yapılan kişisel başvurularda, adayın çalışmaları ile ilgili bilgi alınabilecek uzman kişilerin adları ve adresleri,

5-) Adayın bugüne kadar aldığı ödüller ve son iki yılda aday gösterildiği ödüllerin listesi.

Yukarıdaki maddelerin dışında UAESEB’e üye sendikaların genel merkezleri, teşkilatları ve yöneticileri ödüllere layık olduğunu düşündükleri bilim adamlarını, eğitimcileri ve araştırmacıları, adı ve çalışma alanlarını belirtmek suretiyle aday gösterebilirler.

Kurallara uygun biçimde önerilen adaylar arasından hangilerine ödül verileceği, UAESEB Ödül Komisyonu tarafından belirlenir. Ödül Komisyonu üyeleri, UAESEB Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Ödül Komisyonu üyeleri, yükseköğretim kurumları mensupları veya emeklileri arasından seçilir. Üyeler, ödüllere aday gösterilen bilim insanlarının çalışma alanlarında ve en az doktora derecesine sahip bir uzmanın bulunacağı şekilde belirlenir. Komisyon, bir bilim alanında birden fazla ödüle başvuran ya da aday gösterilen olması durumunda, başvuruları toplu olarak değerlendirip karar verebilir. Ödül komisyonlarının kurulmasını ve üyelerini UAESEB Yönetim Kurulu tek tek belirleyebileceği gibi aday gösterilen bilim adamlarının çok olması durumunda, bu işi koordine etmek üzere uygun gördüğü akademisyenleri veya kişileri yetkilendirebilir.

Ödül Komisyonu’nun ödül verilmeye değer bulduğu adaylarla ilgili kararları, tutanak altına alınarak UAESEB Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bunun üzerine Yönetim Kurulu ya da ilgili organları, ödüle layık görülen bilim adamlarını bilgilendirerek onları ödül töreni için davet edebileceği gibi imkânlarına göre başka bir toplantı ve organizasyon ile ödül takdim törenlerini birleştirebilir. Ödüle layık görülen bilim adamı, eğitimci ve araştırmacı sayısının çok fazla olması durumunda, ödüllerin bir kısmını tören ile sunabilir.

Ödüller, belirlenen tarihlerde düzenlenen bir törenle sahiplerine verilir. Bu günün uygun olmadığı özel durumlarda, tören günü UAESEB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ödül kazananlara birer plaket ile ödül belgesi verilir.

UAESEB Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu yönetmelik hükümlerini değiştirme ve kaldırma yetkisine sahiptir.

Yürütme:
Bu yönetmelik hükümleri, UAESEB Yönetim Kurulu tarafından yürütülür