Kıbrıs Türk Memur-Sen

KKTC halkının ve çalışanının inisiyatifi olan Kıbrıs Türk Memur-Sen bu yolda kuruluşundan beri önemli çalışmalar içinde bulunmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının yüzyıllardan beri verdiği onurlu mücadelenin sonucunda  büyük bedeller ödenerek kurulmuştur. Halkımız yıllardan beri kendi egemen topraklarında anavatanının sağladığı can ve mal güvenliği altında yaşamaktadır. KKTC halkı kendi seçtiği meclisi ve meclisinden çıkan hükümeti ile yönetilmektedir. Cumhurbaşkanımızın ileri görüşlü kararları ile başlayan yüz yüze görüşmelerde bir anlaşmaya varılabilmesi için yeni kurulacak ortak devlette geçmişte acı tecrübelerin bir daha yaşanmaması için Kıbrıs Türk halkının egemen devletinin, eşit, kurucu ortak
olarak üst devlette temsiliyeti ve anavatanının garantisinin olması koşuldur. KKTC’nin varlığını ve ulusal çıkarlarını güçlendirecek Avrupa Birliği üyeliği ile yaşadığımız sorunların çözümünün kolaylaşacağına inanmaktayız.

Memur-Sen’in Çalışma Hayatına Bakışı, Devletin bütün kurumları çağdaş normlar dikkate alınarak ve verimlilik esaslarına uygun olarak görev ve yetki bakımından yeniden tanımlanmalı kamu çalışanlarının statüleri görev yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmeli ve halkımıza daha süratli ve etkin hizmet verilebilmelidir. Bürokratik karmaşa içerisinde karmaşık yasaları uygularken kamu görevlileri hizmetin yürütülmesi bakımından tıkanmakta ve gerekli hizmeti verememektedir. En iyi ve süratli hizmeti almak halkımızın en doğal hakkıdır. Memur-Sen Çağdaş Sendikal Anlayıştır. Memur-Sen Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesine sahip çıkan, anavatanına demokratik, laik, Atatürk ilke ve değerlerine bağlı ve onun gösterdiği muasır medeniyet seviyesine yüzünü çevirmiş devletin ve halkın uygar devletler topluluğu ve refahı içerisinde görmek isteyen tüm kamu çalışanlarının sendikası olarak bugün ülkemizde ve uluslararası alanda yerini almaktadır.Bu temel ilkeler doğrultusunda 2002 yılında kurulan sendikamız Memur-Sen yıllar içerisinde gerekli kurumsal yapıyı tamamlamış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde örgütlü bir yapıya kavuşmuştur. Bu örgütlü yapıyı güçlendirmek en büyük hedefimiz olup bu çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. 

Amaçlarımız, – Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerinin ve çalışma koşullarının uluslararası çalışma teşkilatının ve Avrupa Birliği norm ve standartları doğrultusunda geliştirilmesi için üyelerle işveren ve üyelerin kendi arasındaki ilişkileri düzenlemek, anlaşmazlıkları çözmeye çalışmak.

– Üyelerin iktisadi, sosyal, eğitim, kültürel ve mesleki durumlarını meşru yollarla geliştirmek.
– Üyelere ve ailelerine fayda sağlamak,sağlık yardımı ve ilaç temin etmek, klinik ve eczane açıp yürütmek.
– Sendikanın kapsadığı sanat veya hizmetteki çalışanları Sendika bünyesinde örgütlemek.
– Sendikanın fonksiyonlarını normal bir şekilde yürütebileceği, sendikanın malı olacak arsa satın alıp bina inşa etmek veya kiralamak.
– Kıbrıs dahilinde ve haricinde benzer gayelerle kurulmuş bir federasyona veya konfederasyona üye olmak, yardım etmek veya katkıda bulunmak veya yardım almak veya yapılan katkıları kabul etmek bu gibi teşekküllerle işbirliği yapmak.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yıllık izinlerini dinlence ile geçirebilecekleri organizasyonlar yapmak.Bu maksatla tesisler kurmak ve geliştirmek veya kiralamak suretiyle hizmet vermek.
– Üyelerin menfaatlerine uygun yasaların yapılmasını teşvik etmek ve sağlamak olarak sıralayabileceğimiz çalışmaları sendikal mücadelemizde bir araç olarak üyelerimizin taleplerine göre planlamakta ve uygulamaktayız.